Om David P Konsult

Vi levererar konsulttjänster av högsta kvalitet inom restaurering och byggnadsvård

Vårt fokus

Restaurering och ombyggnationer av kulturhistoriskt intressanta byggnader och byggnadsminnen. Huvudsakligen kyrkor och byggnadsminnen, men också fastigheter som är kulturhistoriskt skyddade och värdefulla.

Vårt mål

Att skapa estetiska och funktionella lösningar som bevarar det ursprungliga och samtidigt förstärker byggnadens unika karaktär.

Våra redskap

All den tekniska och antikvariska kompetens som behövs för att driva projekt från start till mål. Väl utbyggt samarbete med erfarna underkonsulter och entreprenörer inom en lång rad specialområden.

Vårt förhållningssätt

Kontinuitet, engagemang och samarbete är grunden för ett bra jobb och bra relationer. Våra uppdrag sträcker sig ofta över flera år och vi har en historia av att vara delaktiga under hela processen, alltid i nära kontakt med kunden.

 

David P Konsult ska genom vårt inge förtroende för vår professionella konsultverksamhet.

David P Konsult ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar skall spegla ett bra och professionellt arbete. Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt.

Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter samt branschavtalet ABK 09. I uppdragsbekräftelse anges eventuella avsteg och tillägg som vi definierat mot vad som anges i ABK 09.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

I det dagliga arbetet skall vi använda metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen.

David P Konsult AB uppfyller lagkrav och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners.Vid val av material och utrustning beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall.
I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.​

Kunder om David P konsult:

"Ditt professionella helhetsgrepp över uppdraget och god samordning med Vintish Consulting och entreprenörerna."

Magnus Bergmark, Eva Roth
Sweco Sverige AB

"David P är kunnig inom sitt område, har god kunskap och kännedom om vad som behöver utföras och tar ansvar för sitt arbete. David ger ett lugnt och tryggt intryck."

Jonas Thelander
Krokoms Pastorat

"Noggrann i allt, projektering, upphandling, kunskapen och koll på utförandet, ställer krav på entreprenörerna, noggrann med det administrativa. "

Jan Leiknes
Sollefteå-Boteå Pastorat

Om David Pettersson

OM DAVID P KONSULT Företaget drivs av mig, restaureringskonsult David Pettersson. Verksamheten har jag drivit sedan 2006, först som Byggkultur Mittkonsult AB, senare som en del i konsultföretaget Hifab, men sedan 2020 som David P konsult. Jag är ensam anställd, men har under åren byggt upp ett mycket stort nätverk av specialiserade underkonsulter som jag regelbundet samarbetar med.

UTBILDNING
Jag är utbildad konservator och innehar titeln byggnadsingenjör SBR. Bland vidareutbildningarna finns bland annat restaureringskonst för arkitekter, antikvarier och byggnadsingenjörer på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. 

DRIVKRAFTER En äldre kulturbyggnad är mer än bara fyra väggar och ett tak. Den är lika mycket historia, hantverkstradition och själ – och allt ska leva vidare. För att lyckas krävs mer än bara teknisk kompetens. För mig är de starkaste drivkrafterna i arbetet människor, kunskap och hållbarhet. Människorna för att vår förmåga att kommunicera och samarbete är nyckeln till alla framgångsrika processer. Kunskap för att nya utmaningar lär oss nya saker – de roligaste uppdragen är de man aldrig ställts inför förut! Hållbarhet för att det är en chans att konkret påverka vår bransch negativa miljöpåverkan. Det mest hållbara ju inte är att bygga nytt utan att ta hand om de byggnader vi har.

VISION ”’Rädda världen. Ha kul. Tjäna pengar. I den ordningen.’ Det är ett citat av den amerikanske fysikern och miljöforskaren Amory Lovins som jag tycker om. Att bidra både till att bevara kulturhistoria och till att skapa ett mer hållbart samhälle genom att restaurera äldre byggnader tycker jag är ett stort och fint uppdrag. Det är att i alla fall bidra till att rädda världen. Under tiden måste man ha roligt för att orka, och jag hoppas att jag får fortsätta att ha kul och vara nyfiken i arbetet. Sedan vill jag naturligtvis tjäna tillräckligt för att kunna fortsätta att leva på mitt yrke och att kunna fortsätta utvecklas…”

Medlemskap

Sagt om David Pettersson:

"David har en förmåga att hålla god struktur och uppföljning genom hela projekten vilket borgar för ett gott resultat i slutändan."

Clemens Brännström
AB Härnösandshus

"David har har varit ett stort stöd och ett utmärkt bollplank under projekttiden. Han har alltid varit tillgänglig för att svara på frågor och lösa de problem som uppstått. Hans medverkan har gjort att jag känt mig trygg under hela processen."

Jörgen Eriksson
Sankt Petriorden

"David är en engagerad proj-/byggledare och mån om att möten ska vara effektiva men ändå "trevliga" samtidigt som projektet måste fortskrida"