Erfarenhet, engagemang och kompetens. Restaureringsprojekt utan trassel.

NYHET

2021-07-02

Hängslen och livrem? – Dubblering av lagkrav vid restaurering av byggnadsminnen

Restaureringen av byggnadsminnet Härnösands rådhus som ligger inom detaljplanerat område stod som exempel när representanter från länsstyrelsen i Västernorrland, samhällsförvaltningen i Härnösand, Länsmuseet i Västernorrland samt kontrollansvarig, antikvarisk medverkan och generalentreprenör träffades för att diskutera när kulturmiljölagen samt varsamhetskraven och förvanskningsförbudet enligt PBL behöver dubbleras.
Restaureringsarbetena på Härnösands rådhus omfattar åtgärder på tak och fasader.  Byggnaden ritades av Olof Tempelman 1785 och är ett av de finaste exemplen i Sverige på klassicistisk arkitektur och ett av Olof Tempelmans främsta verk i den nyantika genren. Beställare är AB Härnösands kommunfastigheter.

I detta fall har länsstyrelsen ställt krav på antikvarisk medverkan samtidigt som varsamhet finns med som kontrollpunkt i kontrollplanen enligt PBL. Här förekommer alltså dubblering av lagkrav!  

Olika angreppssätt och perspektiv diskuterades utifrån de medverkandes roller och funktion. Det handlar i slutänden igen om att skapa medvetenhet kring kulturvärden i tidigt skede och för det krävs god planering, antikvarisk kompetens, kompetenta entreprenörer och god kommunikation mellan alla aktörer för ett bra slutresultat, detta oavsett krav på antikvarisk medverkan eller kontrollplaner enligt PBL vid genomförandet.  Diskussionerna lär fortsätta…

Mötet avslutades med besök på ställningen där återställande av skador på rotundans valv håller på att färdigställas